درباره ما

سر در اداره  

آدرس: مجتمع ادارت ، جنب دیوان محاسبات اداری

تلفن (پیش کد: 024)

33440065

33444781

33442741

فکس (پیش کد: 024)
33444026

رایانشانی

zntkr.se@gmail.com

درباره وزارتخانه متبوع