اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / ارتباط با بازرس سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

نامه اطلاع رسانی بازرس سلامت اداری


انتصاب بازرس سلامت اداری

سلامت اداری

بخشنامه مقام عالی وزارت مبنی بر حمایت از بازرسان سلامت اداری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ]
معرفی و نحوه ارتباط با بازرس سلامت اداری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ]
بخشنامه مقام عالی وزارت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ]
مواد 91 و 92 قانون خدمات کشوری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ]
پیام های آموزشی مفاهیم و قوانین تخلفات اداری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ]

ارسال پیام به بازرس سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

لطفا جهت پیگیری درخواستها و پیام های ارسالی، شماره تماس را قید کنید.