اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / راهنمای صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

راهنمای صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

 

صدور روادید ورود با حق کار :
مراحل انجام کار :

برای مشاهده مراحل انجام کار لینک مقابل را مشاهده فرمایید.           مشاهده لینک

آدرس و شماره تلفن:

زنجان -مجتمع ادارات -جنب دیوان محاسبات-اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان-طبقه اول -واحد اشتغال اتباع خارجی

شماره تماس:02433442741- داخلی 220 -خانم نژادیان

روش ارائه خدمت:

حضوری

اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان –معاونت اشتغال و کارآفرینی –کارشناس اشتغال اتباع خارجی
محل اطلاع از نتیجه درخواست :
اداره  کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی  
مدارک صدور روادید ورود با حق کار
1 - درخواست کتبی کارفرما، مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با مهر و امضای مجاز .
2 - تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات کارفرما با مُهر و امضای مجاز .
3 - تکمیل 2 نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی  با مُهر و امضای مجاز .
4 – تکمیل 2 نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز .
5 - تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات آن (شرکت هایی که دارای سابقه قبلی در این اداره کل می باشند ضمیمه نمودن تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی الزامی است )
6 – تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یا یکی از استانداری های کشور و   همچنین تصویر سند ازدواج و شناسنامه پس از رویت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می باشند.
7 – تکمیل فرم تعهد کارفرما با مهر و امضای مجاز.
8 - تصویرگذرنامه ودرصورت حضور تبعه درایران اصل گذرنامه الزامی است.
 
 
صدور پروانه کار :

 

زمان کل فرآیند:

25 ساعت خالص --> سه روز

محل انجام کار :

برای مشاهده مراحل انجام کار لینک مقابل را مشاهده فرمایید.            مشاهده لینک یک                  مشاهده لینک دو

اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان –معاونت اشتغال و کارآفرینی –کارشناس اشتغال اتباع خارجی
محل اطلاع از نتیجه درخواست :
اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان  زنجان 

آدرس و شماره تلفن:

زنجان -مجتمع ادارات -جنب دیوان محاسبات-اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان-طبقه اول -واحد اشتغال اتباع خارجی

شماره تماس:

02433442741- داخلی 220 -خانم نژادیان

روش ارائه خدمت:

حضوری

 مدارک صدور پروانه کار:
1 - درخواست کتبی کارفرما مبنی بر صدور پروانه کار تبعه مورد نظر، با امضاء و مهر مجاز کارفرما،
2 - تکمیل 2نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با الصاق عکس و به مهر و امضای مجاز .
3 – تکمیل2 نسخه فرم  اطلاعات شغلی تبعه خارجی با مهر و امضای مجاز . 
 4 - اصل فیش بانکی به مبلغ 3600000 واریز شده به 
شماره کارت مجازی ATM:  :1315-1555-9570-6367
و یا حساب شماره شبا :630100004001018601001327IR 
 با شناسه پرداخت :389018668140120000000000000000
خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران.
5 -  1قطعه عکس 4×3 پرسنلی رنگی بدون عینک با حفظ شئونات اسلامی برای خانم ها که به نامه اصلی شرکت الصاق میگردد.(درمجموع 3قطعه عکس بافرم ها)
5/1-خرید بیمه حوادث ازسایت بیمه حیات امن www.hayateamn.ir
6-  اصل گذرنامه تبعه خارجی به منظور رویت به همراه تصویر صفحات روادید .
7- گواهی تایید بیمه تامین اجتماعی مبنی بر واریز بیمه تبعه 
8- مدارک تحصیلی و یا تجربی ترجمه شده تبعه که به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع تبعه رسیده باشد. آن دسته از کارشناسانی که به منظور نصب و راه اندازی برای مدت موقت به کشور وارد می شوند نیازی به ارائه مدارک تحصیلی یا تجربی ندارند. 
9- برای ارائه مدارک وتحویل پروانه کارمی بایست کارمندرسمی(بیمه شده ومطلع به اموروفعالیت های شرکت) بامعرفی نامه معتبر ازسوی شرکت متبوع به اداره کل معرفی گردد،درغیراینصورت از تبعه ویا پیک وتحصیل دارهیچگونه مدارکی تحویل ویادریافت نمی گردد.
کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با مهروامضاءمجازارائه گردد
 

نحوه پیگیری نتیجه خدمت:

شماره تماس 33467970

آرشیو فرمها  

مدارک مورد نیاز

مستندات مربوط به  جریمه بکار گیری اتباع خارجی به صورت غیر مجاز

موارد بیشتر

سوالات متداول : مشاهده لینک

 

مسئول واحد ارائه خدمت :

آقای طیب جعفری بعنوان مدیر اشتغال و کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان

نحوه شکایت :

  1. مراجعه به حراست اداره کل بصورت حضوری
  2. مراجعه به سایت اداره کل (الکترونیکی ) به آدرس zanjan.mcls.gov.ir بخش ارتباط با بازرس سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و ارسال پیام به بازرس سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

قوانین و مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجه:  مشاهده لینک

وب سایت اطلاع رسانی اداره کل اشتغال اتباع خارجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:  مشاهده لینک