اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / راهنمای ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی

راهنمای ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی

راهنمای ثبت خدمت:

تکمیل فرم الکترونیکی درخواست به آدرس https://zanjan.mcls.gov.ir/fa/elec/eleckhedmat/request13011037000 یا مراجعه حضوری به واحد تشکل های کارگری کارفایی شهرستان مربوطه.

 

پیگیری خدمت:

متقاضی می‌تواند جهت پیکیری خدمت نیز از فرم الکترونیکی بارگذاری شده استفاده نماید.