راهنمای برقراری مجدد یارانه

راهنمای ارائه خدمت:
مراجعه متقاضی به واحد مشاوره روابط کار و درصورت تمایل تنظیم و ارائه دادخواست و تحویل آن به دفتر روابط کار.
دفتر روابط کار پس از ثبت و صدور درخواست، نسبت به صدور دعتنامه اقدام نموده و تاریخ و ساعت اولین جلسه هیأت تشخیص را حداقل سه روز قبل جلسه به طرفین ابلاغ می‌کند.
 
مدارک مورد نیاز:
کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی مدارک و مستندات مربوطه به همراه اصل آن‌ها