نظرسنجی خدمت شماره 19091030000 احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی

نظرسنجی خدمت شماره 19091030000 احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (افراد مشمول هدفمندی یارانه ها) (19091030000) چگونه است؟