اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / نظرسنجی خدمت شماره 10011034000 صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

نظرسنجی خدمت شماره 10011034000 صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

نظرسنجی خدمت شماره 10011034000 صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی (10011034000) چگونه است؟