صفحه نخست » دولت الکترونیک » میز خدمت الکترونیک » نظرسنجی خدمت شماره 10011034000 صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

نظرسنجی خدمت شماره 10011034000 صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

نظرسنجی خدمت شماره 10011034000 صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی (10011034000) چگونه است؟