اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / نظرسنجی خدمت شماره 10011039000 صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور

نظرسنجی خدمت شماره 10011039000 صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور

نظرسنجی خدمت شماره 10011039000 صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000) چگونه است؟