اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / نظرسنجی خدمت شماره 13011035000 صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

نظرسنجی خدمت شماره 13011035000 صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

نظرسنجی خدمت شماره 13011035000 صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی (13011035000) چگونه است؟