اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / نظرسنجی خدمت شماره 13011037000 ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی

نظرسنجی خدمت شماره 13011037000 ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی

نظرسنجی خدمت شماره 13011037000 ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی (13011037000) چگونه است؟