نظرسنجی خدمت شماره 13011040000 صدور مجوز کاریابی

نظرسنجی خدمت شماره 13011040000 صدور مجوز کاریابی

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور مجوز کاریابی (13011040000) چگونه است؟