نظرسنجی خدمت شماره 13011040100 صدور مجوز کاریابی-داخلی

نظرسنجی خدمت شماره 13011040100 صدور مجوز کاریابی-داخلی

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور مجوز کاریابی-داخلی (13011040100) چگونه است؟