اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / نظرسنجی خدمت شماره 13011040101 صدور مجوز کاریابی-خارجی

نظرسنجی خدمت شماره 13011040101 صدور مجوز کاریابی-خارجی

نظرسنجی خدمت شماره 13011040101 صدور مجوز کاریابی-خارجی

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور مجوز کاریابی-خارجی (13011040101) چگونه است؟