صفحه نخست » دولت الکترونیک » میز خدمت الکترونیک » نظرسنجی خدمت شماره 13011040101 صدور مجوز کاریابی-خارجی

نظرسنجی خدمت شماره 13011040101 صدور مجوز کاریابی-خارجی

نظرسنجی خدمت شماره 13011040101 صدور مجوز کاریابی-خارجی

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور مجوز کاریابی-خارجی (13011040101) چگونه است؟