اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / نظرسنجی خدمت شماره 13011042000 ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

نظرسنجی خدمت شماره 13011042000 ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

نظرسنجی خدمت شماره 13011042000 ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (13011042000) چگونه است؟