نظرسنجی خدمت شماره 17011041000 برگزاری رقابت های ورزشی کارگران

نظرسنجی خدمت شماره 17011041000 برگزاری رقابت های ورزشی کارگران

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در برگزاری رقابت های ورزشی کارگران (17011041000) چگونه است؟