اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / نظرسنجی خدمت شماره 17011041000 برگزاری رقابت های ورزشی کارگران

نظرسنجی خدمت شماره 17011041000 برگزاری رقابت های ورزشی کارگران

نظرسنجی خدمت شماره 17011041000 برگزاری رقابت های ورزشی کارگران

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در برگزاری رقابت های ورزشی کارگران (17011041000) چگونه است؟