اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / نظرسنجی خدمت شماره 19011033000 ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه

نظرسنجی خدمت شماره 19011033000 ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه

نظرسنجی خدمت شماره 19011033000 ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه (19011033000) چگونه است؟