اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / نظرسنجی خدمت شماره 19051032000 تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

نظرسنجی خدمت شماره 19051032000 تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

نظرسنجی خدمت شماره 19051032000 تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور (19051032000) چگونه است؟