صفحه نخست » دولت الکترونیک » میز خدمت الکترونیک » نظرسنجی خدمت شماره 19051032000 تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

نظرسنجی خدمت شماره 19051032000 تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

نظرسنجی خدمت شماره 19051032000 تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور (19051032000) چگونه است؟