اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / نظرسنجی خدمت شماره 19071038000 رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری

نظرسنجی خدمت شماره 19071038000 رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری

نظرسنجی خدمت شماره 19071038000 رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری (19071038000) چگونه است؟