اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / نظرسنجی خدمت شماره 19091031000 معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات

نظرسنجی خدمت شماره 19091031000 معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات

نظرسنجی خدمت شماره 19091031000 معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات (19091031000) چگونه است؟*