درخواست صدور مجوز کاریابی

درخواست صدور مجوز کاریابی

درخواست صدور مجوز کاریابی
متقاضی گرامی طی 48 ساعت کاری پس از ثبت درخواست، با شما تماس گرفته خواهد شد.
لطفاً نام کامل خود را درج نمایید
لطفاً شماره ملی خود را درج نمایید
در این قسمت باید شرح درخواست خود را با حروف فارسی و به شکل گیرا درج نمایید
لطفاً شهرستان محل استقرار شرکت یا کارگاه را مشخص نمایید
لطفاً شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید


نکات مورد توجه

هیچ موردی متناظر با جستجوی شما پیدا نشد!