زمان های خروج از دسترس تارنما

 

  1. زمان های دسترسی تارنمای این اداره کل بصورت تمام وقت می باشد.
  2. در صورت بروز هرگونه نقص و اشکال مراتب به حضور کاربران محترم اطلاع رسانی می گردد.
  3. زمان های عدم دسترسی
   تاریخ      
       ساعت     
                  علت خروج از دسترس                     

 

 98/03/02
12 ساعت  
بروز رسانی اطلاعات فرم ها و بخش نامه ها

 

 98/05/02
12 ساعت  
      بروز رسانی اطلاعات بخش تعاون         

 

 98/08/09
12 ساعت  
            بروز رسانی اطلاعات پوسترها        

 99/02/09
12 ساعت  
            بروز رسانی اطلاعات ویروس کرونا