استان در یک نگاه - سال 97
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
استان در یک نگاه - سال 93
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
فرم پیشنهادات
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ]
دستور العمل
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ]
صفحه نخست » دانلود فرم ها و بخشنامه ها » فهرست فرم ها و بخشنامه های حوزه آمار و ارزیابی عملکرد