آیین نامه داخلی شورای مرکزی کانون کارآفرینی کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ شهریور ۱۳۹۵ ]
عناوین جدید شغل های پیشنهادی سازمان ها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ آبان ۱۳۹۴ ]
فلوچارت فرآیند مشاغل خانگی و تعداد اشتغال ایجاد شده مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
فلوچارت فرآیند بنگاههای اقتصادی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
فلوچارت فرآیند تشکیل کاریابی های داخلی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
فلوچارت فرآیند تشکیل کاریابی های خارجی غیر دولتی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
فلوچارت فرآیند برگزاری جلسات کارگروه اشتغال و پیگیری مصوبات کارگروه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
فرم مشخصات اعضاء اتاق فکر اشتغال استان زنجان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ]
متن نامه اتاق فکر
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ]

فرم ها و بخشنامه های مشاغل خانگی

تخصیص غرفه به متقاضیان دارای مجوز مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ]
نحوه ثبت نام متقاضیان و بررسی طرح هادردستگاه اجرائی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
قرارداد بین پشتیبان وشاغل تحت پوشش
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
فهرست مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
فلوچارت مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
فرایند تشکیل تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
ضوابط و شرایط استفاده از بازارهای محلی موقت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
ضوابط صدور مجوز کسب وکارخانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
راهنمای بیمه مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
تفاهم نامه با مراکز رشد وفناوری دانشگاهها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
 
تعاریف و مفاهیم مرتبط با مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
آیین نامه اجرایی ساماندهی و حمایت از بنگاههای پشتیبان کسب و کارهای خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
آشنایی با برخی از قوانین مالیاتی مرتبط با مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]