1. آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی ومشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
 2. دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
 3. آیین نامه انظباتی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی
 4. دستورالعمل ضوابط صدور مجوز کاریابی توسط اداره تعاون کارورفاه اجتماعی
 5. فلو چارت فرآیند تشکیل کاریابی داخلی
 6. نمونه تابلوی متحدالشکل کاریابی های غیردولتی داخلی
 7. فلوچارت فرآیند تشکیل کاریابی خارجی
 8. نمونه تابلوی متحدالشکل کاریابی های غیردولتی خارجی
 9. حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی در سال 1395
 10. حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی در سال 1396
 11. حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی در سال 1397
 12. فهرست موسسات مشاوره شغلی و کاریابی های داخلی و خارجی استان زنجان
 13. ابلاغ آئین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه کشور
 14. بخشنامه آزادسازی مدرک تحصیلی( سازمان امور دانشجویان ) 
 15. دستورالعمل صدورمجوز و نحوه فعالیت کاریابی الکترونیکی ( سایت های شغلی ، اپلیکیشن های استخدامی و بانک های اطلاعاتی از فرصتهای شغلی و کارجویان  )

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ]
فهرست مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ]
فلوچارت مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ]
فرایند تشکیل تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ]
ضوابط و شرایط استفاده از بازارهای محلی موقت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ]
ضوابط صدور مجوز کسب وکارخانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ]
راهنمای بیمه مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ]
دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ]
تفاهم نامه با مراکز رشد وفناوری دانشگاهها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ]
 
تعاریف و مفاهیم مرتبط با مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ]
آیین نامه اجرایی ساماندهی و حمایت از بنگاههای پشتیبان کسب و کارهای خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ]
آشنایی با برخی از قوانین مالیاتی مرتبط با مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ]
تخصیص غرفه به متقاضیان دارای مجوز مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ]
نحوه ثبت نام متقاضیان و بررسی طرح هادردستگاه اجرائی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
قرارداد بین پشتیبان وشاغل تحت پوشش
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ]
صفحه نخست » دانلود فرم ها و بخشنامه ها » فهرست فرم ها و بخشنامه های و کاریابی حوزه اشتغال و کارآفرینی