صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی (10011034000)

سوالات متداول

1.      در صورت مفقود شدن پروانه کار چه اقدامی باید انجام داد؟

جواب :الف: کارفرما باید طی نامه ای به واحد اشتغال اتباع خارجی اداره کل که صادر کننده پروانه کار است اطلاع دهد .

ب :در دو نوبت مجزا 15 روزه آگهی روزنامه رسمی گردد.

ج : بعد از آگهی روزنامه رسمی و درخواست نامه شرکت برای صدور المثنی پروانه کاراقدام نماید .

2.      در چه صورت درخواست نمودار سازمانی برای کارفرما ضروری می باشد ؟

جواب :زمانیکه شرکت در خواست ورود تبعه خارجی بیش از ده نفر را داشته باشد .

3.      مدارک لازم برای چارت سازمانی اتباع خارجی بالای ده نفر چیست ؟

جواب :الف : تکمیل فرم اطلاعات کارفرما  ب : تکمیل فرم اطلاعات پروژه ج :تکمیل جدول زمانبندی د:در خواست کارفرما مبنی بر تصویب چارت سازمانی ح: روزنامه رسمی م:کپی قرارداد باشرکتهای دولتی و خصوصی

4.      مدارک تحصیلی کارشناسان چگونه و کجا تایید می گردد؟

جواب :مدرک تحصیلی تبعه باید به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع رسیده و سپس توسط  دارالترجمه رسمی در ایران ترجمه فارسی گردد.

5.      در فرم اطلاعات فردی تاریخ تولد تبعه چگونه ثبت می گردد؟

جواب : تاریخ تولد حتما باید به میلادی ثبت شود .

6.      در فرم اطلاعات شغلی درجای خالی مربوط به نام پیمانکار و نام پروژه چه بنویسیم؟

این قسمت توسط شرکتهایی که چارت سازمانی دارند تکمیل می شود در غیر اینصورت لازم نیست .

7.      زمانیکه تبعه وارد کشور نشده است در جای خالی شماره روادید چه چیزی نوشته می شود ؟

جواب : اگر تبعه وارد ایران نشده  است خالی می ماند ولی اگر وارد کشور شده است شماره  روادید قرمز رنگی که زیر عکس بصورت عمودی نوشته شده در جای خالی ثبت می شود .

8.       هزینه صدور و تجدید پروانه کار در سال 96 چقدر می باشد ؟

3600000 ریال می باشد .

9.      هزینه تمدید و تغییر پروانه کار در سال 96 چقدر می باشد ؟

2587000 ریال می باشد .

 

راهنمای تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز :

 صدور روادید با حق کار و صدور پروانه کار، تمدید و تجدید و ابطال پروانه کار

الف-  صدور روادید ورود با حق کار

1 - درخواست کتبی کارفرما، مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با مهر و امضای مجاز .

2 - تکمیل 2نسخه فرم اطلاعات کارفرما با مُهر و امضای مجاز .

3 - تکمیل 2 نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی  با مُهر و امضای مجاز .

4 تکمیل 2 نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز .

5 - تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات آن (شرکت هایی که دارای سابقه قبلی در این اداره کل می باشند ضمیمه نمودن تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی الزامی است )

6 تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یا یکی از استانداری های کشور و   همچنین تصویر سند ازدواج و شناسنامه پس از رویت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می باشند.

7 تکمیل فرم تعهد کارفرما با مهر و امضای مجاز.

8 - تصویرگذرنامه ودرصورت حضور تبعه درایران اصل گذرنامه الزامی است.

تبصره 1:  برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و کارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز ضروری است:

1 - تصویر قرارداد خرید ماشین آلات.

2 - تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات از گمرک .

3 - تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری.

تبصره 2 : جهت ورزشکاران ارائه قرارداد و تأییدیه کمیته ملی المپیک الزامی است .

تذکرات مهم :

1 - کارفرما مکلف است حداکثر یک ماه پس از ورود تبعه به کشور مدارک لازم جهت صدور روادید با حق کار وی را به اداره کل ارائه نماید. بدیهی است در صورت تأخیر طبق ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد گردید.

2 - شرکتهای بخش پروژه، لازم است ابتدا نمودار سازمانی پرسنل خارجی خود را همراه یک نسخه از تصویر قرارداد منعقده ترجمه شده که حاوی ( موضوع قرارداد ، تاریخ شروع و خاتمه ، مبلغ قرارداد،برنامه های آموزشی، تعیین درصد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد ) باشد  را ارائه نمایند.

3 - مدت اعتبار روادید ورود با حق کار از تاریخ اعلام شده توسط این اداره کل به وزارت امور خارجه به مدت 3 ماه خواهد بود.

4 -برای ابطال روادید ارائه درخواست کتبی کارفرما با ذکر آخرین شماره روادید الزامی است .

5-برای ارائه مدارک وتحویل پروانه کارمی بایست کارمندرسمی(بیمه شده ومطلع به اموروفعالیت های شرکت) بامعرفی نامه معتبر ازسوی شرکت متبوع به اداره کل معرفی گردد،درغیراینصورت از تبعه ویا پیک وتحصیل دارهیچگونه مدارکی تحویل ویادریافت نمی گردد.

کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با مهروامضاءمجازارائه گردد

ب -  صدور پروانه کار

1 - درخواست کتبی کارفرما مبنی بر صدور پروانه کار تبعه مورد نظر، با امضاء و مهر مجاز کارفرما،

2 - تکمیل 2نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با الصاق عکس و به مهر و امضای مجاز .

3 تکمیل2 نسخه فرم  اطلاعات شغلی تبعه خارجی با مهر و امضای مجاز .

4 - اصل فیش بانکی به مبلغ 000/000/4 واریز شده به

حساب شماره شبا :630100004001018601001327IR ویا شماره کارت 1315-1555-9750-6367

 با شناسه پرداخت :389018668140120000000000000000 خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران.

5 -  3قطعه عکس 4×3 پرسنلی رنگی بدون عینک با حفظ شئونات اسلامی برای خانم ها

5/1-خرید بیمه حوادث ازسایت بیمه حیات امن www.hayateamn.ir

6-  اصل گذرنامه تبعه خارجی به منظور رویت به همراه تصویر صفحات روادید .

7.مدارک تحصیلی و یا تجربی ترجمه شده تبعه که به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع تبعه رسیده باشد. آن دسته از کارشناسانی که به منظور نصب و راه اندازی برای مدت موقت به کشور وارد می شوند نیازی به ارائه مدارک تحصیلی یا تجربی ندارند.

8-برای ارائه مدارک وتحویل پروانه کارمی بایست کارمندرسمی(بیمه شده ومطلع به اموروفعالیت های شرکت) بامعرفی نامه معتبر ازسوی شرکت متبوع به اداره کل معرفی گردد،درغیراینصورت از تبعه ویا پیک وتحصیل دارهیچگونه مدارکی تحویل ویادریافت نمی گردد.

کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با مهروامضاءمجازارائه گردد

ج - تمدید پروانه کار:

1 - درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تمدید پروانه کار تبعه خارجی مورد نظر با ذکر علت و چگونگی موارد نیاز به اشتغال تبعه موصوف با مُهر و امضای مجاز .

2 –  تکمیل 2نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز .

3 - تکمیل 2 نسخه  فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز .

4-تکمیل فرم گزارش عملکرد

5- اصل فیش بانکی به مبلغ 000/850/2ریال واریز شده به

حساب شماره شبا :630100004001018601001327IR ویا شماره کارت 1315-1555-9750-6367

 با شناسه پرداخت :389018668140120000000000000000

خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعبه بانک ملی.

6- خرید بیمه حوادث ازسایت بیمه حیات امن www.hayateamn.ir

7 - اصل گذرنامه تبعه خارجی به منظور رویت ، به همراه تصویر صفحات اول و آخرین پروانه اقامت .

8 - اصل پروانه کار.

9-فرم اطلاعات کارفرما (درصورت هرگونه تغییر)

10- تصویر روزنامه رسمی ( در صورت هرگونه تغییر ).

11-گواهی تایید پرداخت حق بیمه از تامین اجتماعی استان .

12 -  ارائه اصل شناسنامه همسرایرانی تبعه خارجی جهت رویت (در خصوص آن دسته از اتباعی که دارای همسر ایرانی می باشند).

13-مفاصا حساب مالیاتی.

تبصره:

1-مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه کار می بایستی یک ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه کار به اداره کل ارائه شود.

2-کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با مهروامضاءمجازارائه گردد

ھ تجدید پروانه کار (تغییر کارفرما ) :

1 - درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تجدید پروانه کار با مُهر و امضای مجاز .

2 - تکمیل 2 نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز.

3 - تکمیل 2نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز .

4 –  نامه از سوی کارفرمای قبلی مبنی براختتام کار .

5 - تکمیل یک نسخه  فرم اطلاعات کارفرما با مُهر و امضای مجاز .

6- مفاصا حساب مالیاتی.

7 اصل گذرنامه تبعه خارجی جهت رؤیت به همراه تصویر صفحات اول و آخرین اقامت .

8 - اصل پروانه کار.

9 - اصل فیش بانکی به مبلغ 000/000/4ریال واریز شده به

  حساب شماره شبا :630100004001018601001327IR ویا شماره کارت 1315-1555-9750-6367

با شناسه پرداخت :389018668140120000000000000000

 خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران.

10-دوقطعه عکس 4×3 پرسنلی بدون عینک برای خانم ها با حفظ شئونات اسلامی

11- رویت اصل شناسنامه همسر ایرانی (برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی هستند)

12 –  تکمیل فرم گزارش عملکرد توسط کارفرمای قدیم .

13 تکمیل فرم تعهد کارفرما توسط کارفرمای جدید .

14- تصویر یک نسخه روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات .

15-تایید پرداخت گواهی حق بیمه از تامین اجتماعی استان .

تذکر :

1-برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و کارخانجات عازم کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند و علاوه بر مدارک فوق ، مدارک زیر مورد نیاز است:

الف- یک نسخه تصویر قرارداد خرید ماشین آلات.

ب- یک نسخه تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات از گمرک.

ج- یک نسخه تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری.

کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با امضای مهرمجازارائه گردد

و تغییر محل کار و نوع کار :

درصورتیکه درخواست مربوط به تغییر منطقه جغرافیایی خدمت و یا تغییر سمت شغلی اتباع خارجی باشد صرفاً اجرای بندهای ذیل الزامی است.

1 درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تغییر محل یا نوع کار .

2 - اصل فیش بانکی به مبلغ 000/850/2 ریال واریز شده به

 حساب شماره شبا :630100004001018601001327IR ویا شماره کارت 1315-1555-9750-6367

با شناسه پرداخت :389018668140120000000000000000

خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعبه بانک ملی.

3- تکمیل 2 نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز.

4 - تکمیل 2نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز .

5 - اصل پروانه کار.

6- رویت اصل شناسنامه همسر ایرانی (برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی هستند) کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با مهروامضاءمجازارائه گردد

د ابطال پروانه کار :

1 درخواست کتبی کارفرما با درج کد شناسایی تبعه و کد شناسایی کارفرما (برای بخش پروژه قید شماره چارت سازمانی تبعه ضروری می باشد.)

2 اصل پروانه کار

کلیه اوراق تعهد آورمیباشد ومیباست طبق اساسنامه با مهروامضاءمجازارائه گردد

درخواست نمودار سازمانی :

1-   رعایت مفاد ماده 128 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

2- تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (منظور از پیمانکار در فرمهای مزبور شرکت مجری پروژه می باشد که در کشور به ثبت رسیده است.)

3- تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات اولیه مربوط به کارفرمایان.

4- تأییدیه ارگان و یا نهاد دولتی ذیربط.

5- تصویر یک نسخه قرارداد منعقده به زبان فارسی که حاوی (موضوع قرارداد، تاریخ شروع و خاتمه قرارداد ، برنامه های آموزشی، تعیین در صد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد) باشد.