ارسال پیام به مسئول کمیته نظام پیشنهادات

 * مراجعه کننده گرامی پس از ارسال پیشنهاد خود، نسبت به تکمیل فرم مربوطه در اتوماسیون اداری نیز اقدام نمایند.

* جهت پیگیری پیشنهادات، ضمن ارائه مشخصات کامل (نام و نام خانوادگی و ...)، آدرس پستی نیز قید گردد.

* درصورت ارائه پیشنهادات در راستای بهبود عملکرد اداره کل از طریق ارسال پیام به مسئول کمیته نظام پیشنهادات و درصورت طرح سایر عناوین ( در قالب درخواست ها و بیان مشکلات ) از طریق ارتباط با مدیر کل اقدام نمایید .