فلوچارت فرآیندهای امور اجتماعی

فلوچارت مراحل انتخاب و معرفی واحدهای نمونه استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۶ ]
فلوچارت مراحل انتخاب و معرفی گروه های کار نمونه استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۶ ]
 
فلوچارت مراحل انتخاب و معرفی کارگران نمونه استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۶ ]
 
فلوچارت برگزاری دوره های آموزش رفاه اجتماعی برای مسئولین امور رفاهی و مدیران واحدهای کارگری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۶ ]
فلوچارت انتخاب و معرفی کارگران نمونه زن و مدیر سرپرست خانوار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۶ ]
 

فلوچارت فرآیندهای امور بیمه ای و آسیب های اجتماعی

فلوچارت راهنمایی در خصوص حذف یارانه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ]
فلوچارت راهنمایی در خصوص حذف سبد کالا
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ]
فلوچارت برگزاری دوره های آموزشی ویژه جامعه کار و تولید
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ]

فلوچارت فرآیندهای امور ورزشی و فرهنگی

فلوچارت برگزاری مسابقات انتخابی شهرستانی و استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ]
فلوچارت ساماندهی استعدادهای درخشان مذهبی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ]
فلوچارت تشکیل جلسات شورای فرهنگی به صورت منظم و تدوین برنامه های فرهنگی مناسب جهت جامعه هدف
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ]
فلوچارت برگزاری مسابقات استانی قرآن و نهج البلاغه ویژه جامعه کار و تولید
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ]
فلوچارت اجرای ماده 155 قانون کار در خصوص سواد آموزی کارگران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ]

فهرست فرم ها و بخشنامه های حوزه امور اجتماعی

ماده 154 قانون کار - مستندات مربوط به ماده 154 قانون کار (در خصوص واریز سرانه ورزشی توسط واحدهای تولیدی و صنعتی )
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ]
مراحل انتخاب ومعرفی واحدهای نمونه استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
شناسایی و معرفی کارگران به نهضت سواد آموزی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
توسعه و ترویج فرهنگ نماز در کارگاه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
تهیه و توزیع نشریات بهداشتی بین کارگران واحدهای تولیدی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
مراحل انجام امور مربوط به انتخاب و معرفی زن سرپرست خانوار (بعد از اصلاح)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
مراحل انتخاب ومعرفی گروه های کار نمونه استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
بازدید از مراکز نگهداری کودکان در واحدهای کارگری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
توسعه فرهنگ کتابخوانی و توزیع محصولات فرهنگی به واحد های تولیدی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
واگذاری سهام به کارگران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت راهنمایی در خصوص حذف یارانه افراد
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
نظارت بر فعالیت های فرهنگی ادارات تابعه و واحدهای صنعتی تحت پوشش
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
اعزام کارگران جهت دیدار با مقام معظم رهبری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت برگزاری دوره های آموزشی ویژه جامعه کار و تولید
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
بازدید از واحدهای کارگری و نظارت بر تاسیسات رفاهی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
شناخت و کاهش آسیب های اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
مراحل اعزام کارگران به استراحتگا هها و زائر سراها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
برگزاری اوقات فراغت فرزندان کارگران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
برگزاری دوره های آموزشی رفاه اجتماعی برای مسئولین رفاهی و مدیران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
انتخاب و معرفی زن مدیرسرپرست خانوار نمونه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
بهداشت یار نمونه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
ارتقای سلامت روان برای مدیران (قسمت اول)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۱ آبان ۱۳۹۶ ]
مدارک
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ]
کشاورزی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ]
کشاورزی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ]
۱ ۲
۳۹ مورد، صفحه ۱ از ۲