مشخصات واحدهای فعال استان زنجان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
بخشنامه ساعات کاری کارمندان دولت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ دی ۱۳۹۶ ]
فرم آمار نیروی انسانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ ]
 
فلوچارت فرآیند درخواست امریه سربازی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ ]
 
ضوابط اجرایی بودجه 95
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ]
شرح وظایف معاونت پشتیبانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ ]
قانون بودجه 1395
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ]

فلوچارت فرآیندهای امور مالی

فلوچارت فرآیند درخواست وجه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند تنظیم سند حسابداری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند تنظیم حساب
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند اعتبارات
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۶ ]
برنامه زمانبندی درخواست وجه حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی و ارسال لیست کسورات به مراجع مربوطه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۶ ]