تعاونی ها در بهمن ماه بیش از ۵هزار فرصت شغلی ایجاد کردند نگاه آماری به وضعیت تعاونی ها در بهمن ماه امسال نشان می دهد که ۳۹۸ تعاونی و یک اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده و تعداد کل اعضا تعاونی ها در این ماه بر اساس آمار مذکور ۵۹۰۵ نفر بوده که توانسته اند تعداد ۵۸۱۳ نفر فرصت شغلی با سرمایه اولیه حدود ۵۲ میلیارد ریال ایجاد کنند.

به گزارش تعاون آنلاین، متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونیها به ترتیب ۱۵ و ۱۵ نفر گزارش شده است.

واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران در این باره گزارش داده استانهای فارس با تعداد ۳۷ ، بوشهر و کرمان به ترتیب هر یک با تعداد ۲۴ تعاونی بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده در این ماه را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است، بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده به ترتیب در فعالیتهای “کشاورزی” و “صنعت” به ترتیب با تعداد ۱۶۳ و ۱۰۸ واحد بوده اند.

لازم به اشاره است، تعاونیهای فعالیتهای “کشاورزی” و “صنعت” به ترتیب با ۲۴۶۸ و ۹۳۹ نفر دارای بیشترین اعضا هستند. همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونیهای”کشاورزی” و “صنعت” به ترتیب با ۲۲۲۵ و ۱۳۲۸ نفر بوده است.

مقایسه عملکرد ماه بهمن ۱۳۹۶ نسبت به دی ۱۳۹۶

تعداد تعاونیهای ثبت شده در بهمن ماه سال جاری ۳۹۸ واحد در مقایسه با ماه گذشته۳۵۱واحد، افزایشی معادل ۱۳ درصد دارد. تعداد اعضاء افزایشی معادل ۱۲ درصد و تعداد فرصت شغلی افزایشی معادل ۹درصد را به همراه دارند.

تعداد تعاونیهای ثبت شده در بهمن ماه سال جاری ۳۹۸ واحد در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۳۹۱ واحد، افزایشی معادل ۲درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضاء کاهشی معادل ۴۶ درصد و تعداد فرصت شغلی افزایشی معادل ۱۳ درصد را به همراه دارد.