اخبار

حوادث ناشی از کار در کارگاههای روی استان

حوادث ناشی از کار در کارگاههای روی استان
دبیر همایش کارفرمایان کارگاههای روی استان زنجان آماری تحلیلی از حوادث ناشی از کار در کارگاههای روی استان در سال 1396 ارائه نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، عبدالحمید محتوی، در اولین همایش کارفرمایان کارگاههای روی استان زنجان با ارائه  آمار تحلیلی حوادث ناشی از کار در کارگاههای روی استان در سال 1396 به بیان توضیحاتی در خصوص  مشخص نمودن عوامل عمده بروز حوادث در شرکتهای تولید روی استان،  هزینه های حوادث ناشی از کار از جمله هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، نحوه محاسبه هزینه غیر مستقیم و هزینه کل حادثه و چگونگی ملموس نمودن منابع از دست رفته برای کارفرمای هر کارگاه،  هفت گام تدوین استراتژی پیشگیری از حوادث به همراه ذکر مثال های کاربردی، ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه سال گذشته پرداخت.

دبیر همایش کارفرمایان کارگاههای روی استان زنجان  با بیان این که ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر از اﻟﮕوی ﮐﻮه یخ ﭘﯿﺮوی می ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ گفت:  ﻫﺰﯾﻨهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺪای ﻫﺰﯾﻨه ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﺑﻮده و ﻣﺨﺎرﺟﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﻫﺎ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ میﺷﻮد .

وی ادامه داد:  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿز ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﭘﻨﻬﺎن و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺰﯾﻨه ﻫﺎ اﺳﺖ که اکثرا ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺰ نمی ﺑﺎﺷند و حدود ۴ تا ۱۰ برابر هزینه های مستقیم هستند.

محتوی همچنین بیان داشت: وقتی حادثه ای رخ می دهد روحیه پرسنل کاهش می یابد اظهار داشت: پایین آمدن انگیزه پرسنل و نگاه منفی به کارگاهها از عواقب ناشی از حوادث کار است و همه این موارد می طلبد که  کارگاههای صنعت روی سیستم ایمنی خود را سرو سامان دهند تا نسبت به شناسایی اماکن مخاطره آمیز با تشکیل کمیته حفاظت و ایمنی و پایش و کنترل آنها اقدامات عاجل به عمل آورند.

کارشناس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان یادآور شد: با تشکیل جلسات کمیته حفاظت و ایمنی آمار حوادث کاهش می یابد و در قانون نیز آمده اگر کارگری آسیب دید کارفرمایان باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند و این مساله کلی زمان بر است.

محتوی با اشاره به اینکه آموزش و شناسایی اماکن پرخطر از عوامل کاهش آسیبهای ناشی از کار است افزود : مدیران ارشد کارگاهها باید فرهنگ ایمنی را به باور تبدیل کنند و آن را در مجموعه خود پیاده سازی کنند و بزرگترین عیب افراد جامعه ما آن است که تصور می کنیم همه چیز را می دانیم و لذا شایسته است با برگزاری کارگاههای مختلف با حضور اساتید خبره و با تجربه در صدد کاهش آسیب های ناشی از کار برآییم.

۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید