مدیرکل کمیته امداد استان با تأکید بر اینکه راهبرد اصلی این نهاد توانمندسازی جامعه هدف با محوریت اشتغال است، گفت: با همین رویکرد از ابتدای امسال تاکنون هزار ۳۴۵ فرصت شغلی جدید بااعتباری قریب به ۲۱ میلیارد تومان برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان ایجادشده است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان ادامه داد: چالش‌های اقتصادی موجبات افزایش مراجعین به کمیته را می‌گردد، اما با توجه به حمایت‌های خوب صورت گرفته برای افراد نیازمند پشت نوبتی و واجدین شرایط پرونده‌های حمایتی تشکیل‌شده و در حال حاضر افراد پشت نوبت حمایت در استان نداریم.

صفری گفت هم‌اکنون ۲۵ هزار و ۱۶۳ خانوار با جمعیت ۴۷ هزار و ۷۳۶ نفر در قالب کمک‌معیشت بگیر تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که تعداد ۵ هزار ۲۳۲ خانواده در ماه‌های اخیر و از محل تبصره ۱۴ تحت حمایت کمیته امداد استان قرار گرفته است.