اخبار

کلینیک کسب‌و‌کاراستان زنجان راه اندازی شد

کلینیک کسب‌و‌کاراستان زنجان راه اندازی شد
علمدار از راه اندازی کلینیک کسب و کار در استان زنجان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی استان زنجان،‌محسن علمدار، مدیر کلینیک کسب و کار استان زنجان بیان داشت:این کلینیک که متشکل از هیئت امناء و تیمهای توانمندساز است و از بین مشاوران حقیقی و حقوقی در حوزههای پایه در گروههای مدیریت، توسعه فناوری، توسعه بازار، توسعه منابع انسانی و مدیریت مالی و براساس شرایط عمومی و اختصاصی شکل گرفته است،با هدف شناسایی، تحلیل وضعیت، دستهبندی و مستندسازی نیازها و مسائل کسبوکار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، خوشهها و رشته صنعتها، خدمات توسعه کسبوکار مشمول حمایت که میتواند در قالب فعالیت فن بازار، کلینیک، مصاحبه و بازدید حضوری از واحد، برگزاری کلینیکهای سیار و کمک به دانشبنیان شدن واحدهای صنعتی مستعد دانش بنیان راه اندازی شده است.

علمدار همچنین گفت: در کنار فعالیتهای ذکر شده مواردی از قبیل؛ نهادینهکردن فرهنگ مراجعه صاحبان کسبوکار به مشاوران و متخصصان برای حل مشکلات بنگاهها، جمعآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل وضعیت کسبوکارها و گزارشدهی به مراکز تصمیمگیری، عارضهیابی و آسیبشناسی مشکلات بنگاهها و پیشنهاد راهحل مناسب برای رفع آنها، خدماترسانی بهصورت مشاورهای، تخصصی، فنی و مدیریتی بهمنظور ارتقاء و بهبود وضعیت بنگاهها، شناسایی و معرفی کارشناسان و متخصصان برجسته به بنگاههای کشور، تشویق و ترغیب بنگاهها به استفاده از خدمات متخصصان، ایجاد ارتباط نزدیک بین بنگاههای کشور و مشاوران حرفهای و خدماترسانان کسبوکار، افزایش میزان آگاهی بنگاههای کشور از وجود انواع خدمات مشاوره، تسریع در حل مشکلات و مسائل بنگاهها با کیفیت و هزینه مناسب، تسهیل حضور مشاوران حرفهای در محل شهرک و نواحی صنعتی را نیز میتوان از مهمترین مأموریتهای تعریفشده برای کلینکهای کسبوکار تعریف کرد.

وی ادامه داد: فرآیند خدماترسانی کلینیکهای کسبوکار را میتوان بهصورت رفع مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در چارچوب یک ساختار منسجم تعریف کرد. یکیاز اقدامات بسیار خوبی که شرکت شهرکهای صنعتی بهمنظور حل مشکلات واحدهای مستقر در شهرکها صورت داده، همین راهاندازی کلینیک کسبوکار بوده است.

مدیر کلینیک کسبوکار استان زنجان با اشاره به این که یک واحد تولیدی طی دوره فعالیت خود با مشکلات زیادی مواجه است که تأمین منابع مالی یکیاز آنهاست عنوان کرد: مهمترین مشکل یک واحد تولیدی مشکلات مدیریتی است. بهواسطه نبود تجربه در مدیریت واحدهاست که راندمان کاری و بهرهوری کاهش پیدا کرده و پساز آن بلافاصله مشکلات مالی عرصه را بر بنگاهها تنگ میکند. بعضاً یک قراردادکاری ضعیف یا حتی نداشتن ثبت علائم تجاری روند کاری یک بنگاه موفق را دچار نقصان کرده و حتی در مواردی باعث ورشکستگی بنگاه نیز میشود. باور این موضوع که مشکلات بعضاً بسیار سادهای که در اثر نبود تجربه در سطح مدیریتی بنگاه باعث بروز مشکلات لاینحل در واحدها میشود، بسیار سخت است. بههمینمنظور خدمات توسعه کسبوکار مشمول حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در قالب کلینیکهای کسب‌‌وکار در 5 گروه اصلی ذیل خواهد بود:

1- خدمات حقوقی شامل تهیه و تنظیم قراردادهای نمونه و استاندارد، مالکیت فکری، ثبت اختراع، ثبت علائم تجاری و ...

2- خدمات ارتقای بهرهوری شامل بهینهسازی مصرف انرژی، بهبود و توسعه نظام مدیریتی، توسعه منابع انسانی، بهبود نظام برنامهریزی، استقرار سیستم مدیریت HSE ، مدیریت پسماند و ضایعات، مدیریت، رصد و مانیتورینگ و کاهش آلایندههای صنعتی و ...

3- خدمات سرمایهگذاری و تأمین مالی شامل تدوین و تهیه طرح کسبوکار (BP)

4- خدمات بازاریابی و بازرگانی شامل تحقیقات بازار و بازارشناسی، بازاریابی و فروش، توسعه صادرات، کمک به خرید مشترک مواد اولیه و نهادههای تولید و ...

5- خدمات فناوری که عمده فعالیتهای صورتگرفته در آن نفوذ فناوری اطلاعات در بنگاهها و اتوماسیون فرآیندهای موجود در بنگاهها خواهد بود.

علمدار اظهار داشت: استان زنجان پتانسیل بسیار خوبی برای رشد و توسعه دارد. متأسفانه نبود توجه کافی به تربیت نیروهای متخصص و نبود یک نگاه علمی و سیستمی به مباحث در سطح برخی از بنگاههای اقتصادی باعث میشود یک واحد پساز شروع کار بهمرور زمان دچار چالش شده و از آنجایی که تخصص و تجربهای نیز در حل مشکلات بهوجودآمده ندارد، بروز مشکلات کوچکی که بعضاً با یک تغییر استراتژی میتوانست تهدیدها را تبدیل به یک فرصت کند، تبدیل به یک ابر بحران میشود که متأسفانه گاهی غیر قابل حل بوده و عملاً واحد را به تعطیلی میکشاند.

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۱۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید