اخبار

بخشنامه اجرایی دستورالعمل شماره 36روابط کار ابلاغ شد

بخشنامه اجرایی دستورالعمل شماره 36روابط کار ابلاغ شد
مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت : بخشنامه اجرایی دستورالعمل شماره 36روابط کار موضوع الزام پیمانکاران به تبعیت از طرح طبقه بندی مشاغل مصوب پیمان دهنده با امضا مقام عالی وزارت ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان زنجان احمد غریوی اظهار داشت : مفاد بخشنامه اجرایی دستورالعمل شماره 36روابط کار موضوع الزام پیمانکاران به تبعیت از طرح طبقه بندی مشاغل مصوب پیمان دهنده در راستای برقراری عدالت مزدی و امحاء تبعیض مزدی و پرداخت مزد مساوی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان در راستای اجرای ماده 38 قانون کار و مقاوله نامه بنیادین شماره 100 سازمان بین المللی کار و اجرای صحیح ماده 8 دستورالعمل شماره 36 روابط کار با امضاء مقام عالی وزارت ابلاغ شد.

غریوی بیان داشت : به موجب بخشنامه ابلاغی پیمانکاران مکلفند کارکنان خود را براساس شغل و وظایف عملی آنان با طرح طبقه بندی مشاغل پیمان دهنده تطبیق داده و ضمن تنظیم قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل مزد ومزایای قانونی آنان را با رعایت ضوابط مقرر پرداخت نمایند.

وی گفت : پیمان دهندگان حقیقی یا حقوقی که فعالیت های خود را از طریق قراردادهای پیمانکاری واگذار می نمایند می بایستی تمامی هزینه های ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و دیگر لواحق مزدی را از قبیل مزد رتبه،حق پست،سختی کار در قراردادهای پیمانکاری لحاظ نموده و مفاد ماده 13 قانون کار را رعایت نمایند تا در زمان اجرای دستورالعمل شماره 36 با کسری بودجه مواجه نشده در صورت عدم پیش بینی تکالیف ناشی از این دستورالعمل در قرارداد پیمانکاری پیمانکار و پیمان دهنده به استناد تبصره 2ماده 13قانون کار متضامناً مسئولیت تعدیه حقوق قانونی کارگران را به عهده خواهند داشت .

غریوی افزود : لازم به ذکر است که مطابق ماده5 این بخشنامه مفاد بخشنامه ودستورالعمل شماره 36 روابط کار از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده وعطف به ماسبق نخواهد شد.بازرسان ادارات تعاون کارورفاه اجتماعی نظارت کامل بر حسن اجرای دستورالعمل مذکوروبخشنامه مقام عالی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی را عهده دار بوده ودر صورت تخلف پیمان دهنده یا پیمانکار مراتب را به مراجع ذیصلاح گزارش خواهند نمود.

۲۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۰:۳۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید