اخبار

حضور مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان زنجان در مراسم روز جهانی عصای سفید

حضور مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان زنجان در مراسم روز جهانی عصای سفید
مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: مراسم بزرگداشت روز جهانی عصای سفید در سالن کوثربا حضور مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان زنجان برگزارشد

.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کاروفاه اجتماعی استان زنجان در این مراسم محمدی مدیرکل بهزیستی استان زنجان، خواستار توجه بیشتر به رفع مشکلات نابینایان شد.

وی گفت: نابینایان در بسیاری از قابلیت‌ها ویژگی‌ها از بقیه افراد جامعه تواتمندتر هستند و باید شرایط، زمینه و امکانات مناسبی در اختیار آنان قرار گیرد.

محمدی به دغدغه‌های جامعه معلولان خصوصا نابینایان اشاره کرد و اشتغال را از مهمترین نگرانی‌های این گروه برشمرد و گفت: آموزش و پرورش توجه ویژه‌ای در خصوص جذب و استخدام افراد دارای معلولیت ویژه مدارس استثنایی دارد.

شایان ذکر است در این آیین از تعدادی از نابینایان موفق استان تجلیل گردید

ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﻋﺼﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻋﺼﺎی راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﺼﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و اﻓﺮادی ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻧﻮاع ﺗﺎﺷﻮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۲۵ مهر ۱۳۹۵ ۱۴:۰۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید