ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات

 * مراجعه کننده گرامی درصورتی که مراجعه‌ی حضوری به این سازمان داشته‌اید، می‌توانید از فرم نظرخواهی از ارباب رجوع نیز استفاده نمایید.

* جهت پیگیری پیشنهادات، ضمن ارائه مشخصات کامل (نام و نام خانوادگی و ...)، آدرس پستی نیز قید گردد.